Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In de AV hebben de volgende, met een hoofdletter aangeduide termen de volgende betekenis:

a. AV: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;
b. Bijlage: als zodanig in de AV genoemd document dat als annex behoort tot de AV;
c. Cliënt: wederpartij van AlroMedia;
d. Deelnemer: persoon met de hoedanigheid van “Deelnemer” als bedoeld in de laatste versie van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” van de SIDN, en/of met één of meer soortgelijke hoedanigheden die bestaan ten aanzien van niet-.nl-domeinnamen;
e. AlroMedia: de gebruiker van de AV,
f. SIDN: stichting “Stichting Internet Domeinregistratie Nederland”;
g. Lease-overeenkomst: tussen AlroMedia en de Cliënt gesloten Lease-overeenkomst;
h. Pakket: geheel van zaken en/of diensten dat AlroMedia aan de cliënt levert op grond van de lease-overeenkomst;

1.2 Waar toepasselijk kunnen de definities uit de AV in het meervoud worden gebruikt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid AV

2.1 De AV zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen en offertes van AlroMedia, op alle onderhandelingen en besprekingen waarbij AlroMedia betrokken is, alsmede op iedere lease-overeenkomst, één en ander behoudens voor zover toepasselijkheid schriftelijk uitdrukkelijk is uitgesloten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt is uitgesloten. Voor zover vereist vormt het ter handstellen of het langs elektronische weg ter beschikking stellen van de AV aan de Cliënt de verklaring van AlroMedia dat toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt worden afgewezen.
2.3 Partijen kunnen afwijkingen van de lease-overeenkomst slechts schriftelijk overeenkomen.
2.4 Voor zover enige bepaling van de lease-overeenkomst en/of de AV onverbindend mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort hun gelding houden. In een dergelijk geval geldt van rechtswege in plaats van de onverbindende bepaling een verbindende bepaling die de inhoud en strekking van de onverbindende bepaling zo veel mogelijk benadert. Partijen zullen in overleg deze verbindende bepaling schriftelijk vastleggen en ondertekenen.

Artikel 3 – Totstandkomen van lease-overeenkomsten

3.1 De website(s) van AlroMedia bevat(ten) geen aanbiedingen, maar slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod.
3.2 De (potentiële) Cliënt kan AlroMedia een aanbod doen door het toesturen van ingevulde en bevoegd ondertekende aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren zijn doorgaans via de website(s) van AlroMedia te verkrijgen. AlroMedia kan de aanvraagformulieren tevens op verzoek toesturen aan de (potentiële) Cliënt.
3.3 AlroMedia zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk op aanvragen te reageren. Uit het eventueel uitblijven van enige reactie kan de (potentiële) Cliënt nimmer de conclusie verbinden dat AlroMedia de aanvraag heeft gehonoreerd.
3.4 AlroMedia is gerechtigd om aanbiedingen die niet bestaan uit aanvraagformulieren die correct zijn ingevuld én zijn vergezeld van de benodigde bijlagen zonder nadere kennisgeving niet in behandeling te nemen.
3.5 De lease-overeenkomst komt (na de ontvangst van het desbetreffende aanvraagformulier) eerst tot stand zodra AlroMedia dat schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra AlroMedia aanvangt met het uitvoeren van de werkzaamheden. De hiervoor bedoelde schriftelijke bevestiging is niet gelijk aan de eventuele bevestiging door AlroMedia dat het aanvraag-formulier is ontvangen en/of in behandeling is genomen.

Artikel 4 – Duur en beëindiging Lease-overeenkomst (Abonnement)

4.1 De Lease-overeenkomst (Abonnement) wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals genoemd in de schriftelijke bevestiging door AlroMedia zoals bedoeld in artikel 3.5 van de AV, bij gebreke daarvan te rekenen vanaf het moment dat AlroMedia aanvangt met het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de lease-overeenkomst (Abonnement), en bij gebreke daarvan te rekenen vanaf het moment dat de Cliënt aanvangt met het gebruik van het Pakket.

4.2 De Lease-overeenkomst (Abonnement) wordt per afloop van de geldende bepaalde tijd telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde tijd van 12 maanden, behoudens tijdige opzegging. Een opzegging is tijdig indien deze door de wederpartij is ontvangen uiterlijk 2 maanden vóór afloop van de geldende bepaalde tijd.

4.3 AlroMedia heeft in ieder geval het recht de Lease-overeenkomst (Abonnement) te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in geval van:

. surséance van betaling of faillissement van de Cliënt of de eigen aanvraag van/aangifte tot surséance van betaling of faillissement;
. feitelijke staking van de ondernemingsactviteiten van de Cliënt en/of liquidatie van de onderneming van de Cliënt, voor zover de Cliënt
bij het aangaan van de lease-overeenkomst een onderneming dreef; en/of  handelen van de Cliënt in strijd met artikel 6 van de AV.

4.4 Indien de lease-overeenkomst (Abonnement) het aanvragen en/of registreren van een specifieke internet-domeinnaam betreft en blijkt dat deze niet kan worden geregistreerd, is AlroMedia gerechtigd om de lease-overeenkomst (Abonnement) ten aanzien van het aanvragen en/of registreren van die specifieke internetdomeinnaam te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze ontbinding laat de lease-overeenkomst (Abonnement) voor het overige onverlet.

4.5 Opzegging en ontbinding van de lease-overeenkomst (Abonnement) dienen te geschieden door middel van een schriftelijk ondertekend document.

4.6 Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) overstapt naar een andere Deelnemer dan AlroMedia, laat dit de looptijd van de lease-overeenkomst en de (betalings)verplichtingen van de Cliënt uit hoofde van de lease-overeenkomst  (Abonnement) onverlet.

4.7 De bepalingen omtrent beëindiging uit de AV en de lease-overeenkomst (Abonnement) laten de wettelijke mogelijkheden tot beëindiging van de lease-overeenkomst (Abonnement) onverlet.

Artikel 5 – AlroMedia

5.1 AlroMedia zal zich inspannen de Pakketten zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn. AlroMedia verbindt zich echter niet tot een permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid van de Pakketten, waaronder, in het voorkomende geval, de hostingdiensten, de werking van de servers en de toegang daartoe.

5.2 Indien AlroMedia mededeling van een derde ontvangt dat diens rechten op onrechtmatige wijze, dan wel in strijd met een contractuele verplichting door de Cliënt worden geschonden met behulp van het Pakket, is AlroMedia gerechtigd om de uitvoering van de lease-overeenkomst,  (Abonnement) voor zover die verband houdt met de geclaimde schending van rechten, met onmiddellijke ingang te staken. Dit kan in voorkomende gevallen leiden tot het ontoegankelijk maken en/of het verwijderen van gegevens van de Cliënt, zoals van gegevens aanwezig op een server. AlroMedia zal alsdan de Cliënt in de gelegenheid stellen inhoudelijk te reageren op de stellingen van de betreffende derde, welke reactie AlroMedia gerechtigd is door te zenden aan de betreffende derde. Indien de Cliënt bezwaar heeft tegen het prijsgeven van zijn identiteit aan de derde, dient de Cliënt dit in de reactie kenbaar te maken, bij gebreke waarvan AlroMedia in ieder geval gerechtigd is de gehele reactie zonder beperkingen door te zenden. Indien vervolgens na reactie van de derde, of het uitblijven daarvan, voor AlroMedia buiten enige twijfel staat dat de claim van de derde onterecht is, zal AlroMedia de uitvoering van de lease-overeenkomst  (Abonnement) hervatten. Voor zover voor AlroMedia daarover nog enige twijfel bestaat, is AlroMedia eerst gehouden om de uitvoering van de lease-overeenkomst  (Abonnement) te hervatten zodra onherroepelijk tussen de Cliënt en de betreffende derde in rechte vaststaat dat de claim van de derde onterecht is.

5.3 Voor zover (het gebruik van) het Pakket de toepassing door de Cliënt van scriptingtaal en/of programmeertaal mogelijk maakt, is AlroMedia gerechtigd om zonder voorafgaande waarschuwing scripts en/of programmeertaal te deactiveren indien deze aan de normale werking van de computersystemen (waaronder servers) van AlroMedia of derden in de weg staan. AlroMedia zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van het gebruikmaken van de hiervoor bedoelde bevoegdheid tot deactivering.

5.4 AlroMedia zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Pakketten en de overige handelingen ter uitvoering van de lease-overeenkomst  (Abonnement) vrij zijn van (computer)virussen en hackers(programmatuur). AlroMedia verbindt zich echter niet tot het vrijwaren van de Cliënt van (computer)virussen en hackers(programmatuur). De Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het installeren en gebruiken van adequate be-veiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus programmatuur en een firewall.

5.5 AlroMedia kan de onderdelen waaruit een Pakket bestaat gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst  (Abonnement) vervangen door soortgelijke onderdelen met dezelfde of nagenoeg dezelfde functionaliteit.

5.6 AlroMedia controleert op geen enkele wijze de rechtmatigheid van namens de Cliënt aan te vragen internetdomeinnamen. De Cliënt is ter zake van de rechtmatigheid en het gebruik van de internetdomeinnamen zelf geheel aansprakelijk en verantwoordelijk.

5.7 AlroMedia heeft het recht om bij beëindiging van de lease-overeenkomst (Abonnement) en bij het staken van gebruik door de Cliënt van delen van het Pakket (zoals bij het overstappen naar een andere Deelnemer) alle noodzakelijke handelingen te verrichten om die nodig zijn om het gebruik daadwerkelijk te staken. AlroMedia behoudt zich het recht voor om na twee weken na beëindiging van de lease-overeenkomst (Abonnement) of het staken van het gebruik door de Cliënt van delen van het Pakket alle (opgeslagen) gegevens en/of verbindingen ten aanzien van de lease-overeenkomst (Abonnement) respectievelijk het betreffende deel van het Pakket te verwijderen. De Cliënt dient zelf voor tijdige back-ups zorg te dragen.

5.8 Beëindiging van de lease-overeenkomst (Abonnement) waarvan internetdomeinnamen deel uitmaken, houdt automatisch in beëindiging van de registratie van die internetdomeinnamen op naam van de Cliënt. Indien de Cliënt de internetdomeinnamenregistratie op eigen naam wenst te behouden, dient de Cliënt daartoe zelfstandig vóór het einde van de lease-overeenkomst (Abonnement) de benodigde handelingen te hebben verricht. Ook hiervoor geldt de termijn zoals opgenomen in artikel 6.4 van de AV.

5.9 Door AlroMedia vermelde tijdstippen of data van nakoming constitueren geen fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de Cliënt na-koming van enige verplichting binnen een bepaalde termijn wenst, zal de Cliënt AlroMedia daarvoor deugdelijk in gebreke dienen te stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming.

5.10 De Cliënt kan geen verdere rechten aan de lease-overeenkomst (Abonnement) ontlenen dan de rechten die uitdrukkelijk in de lease-overeenkomst (Abonnement) zijn genoemd.

Artikel 6 – Cliënt

6.1 De Cliënt dient alle door AlroMedia in het kader van de aanmeldings- en/of het registratieproces gevraagde gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen.

6.2 De Cliënt dient zelf zorg te dragen voor het actueel en up-to-date houden bij AlroMedia van de door de Cliënt opgegeven gegevens. De Cliënt dient wijzigingen in zijn gegevens steeds onverwijld schriftelijk en bevoegd ondertekend aan AlroMedia te doen toekomen. AlroMedia kan een andere wijze van kennisgeving toestaan. Totdat de Cliënt wijzigingen heeft doorgegeven in zijn gegevens, is AlroMedia gerechtigd om de door de Cliënt opgegeven gegevens als correct te blijven beschouwen en gebruiken.

6.3 De Cliënt dient alle door AlroMedia verstrekte gegevens, waaronder met name gebruikersnamen en wachtwoorden, steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De eventueel door AlroMedia aan de Cliënt verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Het is de Cliënt niet toegestaan de door AlroMedia aan hem verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden door derden te laten gebruiken. De eventueel door AlroMedia verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden blijven eigendom van AlroMedia.

6.4 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het eventueel overstappen van AlroMedia naar een andere Deelnemer dient de Cliënt deze overstap schriftelijk aan AlroMedia te hebben bekend gemaakt. De Cliënt dient daarbij aan te geven op welke tijdstippen zij precies geen gebruik meer wenst te maken van de in het kader van het Pakket gebruikte (opgeslagen) gegevens en/of verbindingen.

6.5 De Cliënt dient eventuele klachten over de Pakketten en de facturen van AlroMedia uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de oorzaak van de klacht aan AlroMedia te hebben gemeld, vergezeld van een gemotiveerde beschrijving van de klacht en de (vermeende) oorzaak. Indien van de Cliënt redelijkerwijs niet verwacht mocht worden de oorzaak van de klacht meteen bij het ontstaan van de oorzaak te hebben ontdekt, gaat de hiervoor bedoelde termijn van 14 dagen eerst in op de dag dat zulks redelijkerwijs wel verwacht mocht worden. Dit artikkellid geldt mutatis mutandis voor het melden van schade.

6.6 De Cliënt zal het Pakket niet aanwenden voor enig gebruik in strijd met de wet, de lease-overeenkomst (Abonnement), de openbare orde en/of goede zeden. Het is de Cliënt in het bijzonder verboden gegevens in strijd is met de wet weer te geven, te verzenden en/of op te slaan. Het aanbrengen met behulp van het Pakket van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is de Cliënt tevens verboden. De Cliënt zal met behulp van het Pakket geen ongevraagde commerciële communicatie (waaronder “spam”) verkopen, uitvoeren of daarmee op enigerlei andere wijze betrokken bij zijn.

6.7 Onder gebruik als bedoeld in de eerste volzin van artikel 6.6 wordt in ieder geval verstaan:

. handelen waardoor op onrechtmatige wijze rechten van derden worden geschonden en /of schade wordt toegebracht aan derden;
. handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van AlroMedia of derden;
. handelen dat in redelijkheid door AlroMedia als bedreigend, discriminerend, racis-tisch, obsceen of aanstootgevend wordt beoordeeld;
. het promoten van activiteiten of websites die in strijd zijn of handelen met Nederlands recht;
. handelen waardoor een gerede kans bestaat dat schade wordt toegebracht aan zaken van AlroMedia of derden, waaronder servers;
. handelen waardoor de normale werking van de systemen (waaronder servers) van AlroMedia en/of derden, alsmede het internetverkeer in gevaar wordt gebracht, waaronder betrokkenheid bij hacken, spam, de verspreiding van computervirussen en/of mailbommen;
. aannemen van een valse identiteit; en gebruik maken van “IRC of IRC bots” op de servers van AlroMedia.

6.8 De Cliënt dient bij het gebruik van het Pakket de aanwijzingen van AlroMedia op te volgen voor een normaal gebruik van het Pakket en/of een normaal functioneren van de systemen (waaronder servers) van AlroMedia en/of derden. De aanwijzingen kunnen onder meer zien op het gebruik van veiligheidsroutines.

6.9 Het is de Cliënt niet toegestaan structureel de overeengekomen hoeveelheid maximaal dataverkeer en/of dataruimte te overschrijden. Er is sprake van een structurele overschrijding indien de Cliënt gedurende een aaneengesloten periode van vier weken de limiet overschrijdt, of deze limiet meer dan vier afzonderlijke keren per vier weken overschrijdt. De Cliënt dient de hoeveelheden dataverkeer en dataruimte zelf te monitoren. Bij structurele overschrijding van de limieten is AlroMedia gerechtigd om deze overschrijding feitelijk te niet te doen, te verwijderen en/of onmogelijk te maken.

6.10 De Cliënt dient zelf voor tijdige back-ups zorg te dragen van zijn gegevens.

6.11 Indien het Pakket de Cliënt de mogelijkheid biedt om e-mail uit te lezen, dient daarvoor een minimaal interval van vijf minuten te worden gehanteerd.

6.12 Bij beëindiging van de lease-overeenkomst (Abonnement) dient de Cliënt alle benodigde medewerking te verlenen om het beëindigen van het gebruik van het Pakket probleemloos te laten verlopen. De Cliënt zal alle aan hem ter beschikking gestelde zaken onverwijld op eigen kosten aan AlroMedia retourneren en de ter beschikking gestelde gegevens vernietigen.

Artikel 7 – Tarieven

7.1. AlroMedia is gerechtigd de tarieven in rekening te brengen zoals vermeld in de lease-overeenkomst (Abonnement). Indien geen tarieven zijn vermeld in de lease-overeenkomst (Abonnement), gelden de tarieven voor de Pakketten zoals die door AlroMedia bij het totstandkomen van de lease-overeenkomst (Abonnement) op haar website www.alromedia.nl zijn gepubliceerd, en bij gebreke daarvan de door AlroMedia gewoonlijk voor deze betreffende Pakketten in rekening gebrachte tarieven.

7.2. Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven exclusief BTW en eventueel overige van overheidswege op te leggen heffingen.

7.3. AlroMedia is gerechtigd om de geldende tarieven jaarlijks te wijzigen. AlroMedia zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken binnen drie maanden na het sluiten van de lease-overeenkomst (Abonnement).

7.4. Indien de Cliënt de maximale hoeveelheid dataverkeer en/of dataruimte zoals die voor het Pakket geldt overschrijdt, is AlroMedia gerechtigd de daarvoor overeengekomen extra tarieven (boetes) per Megabyte in rekening te brengen aan de Cliënt. Dit laat de overige bevoegdheden van AlroMedia ten aanzien van de overschrijding, zoals onder meer vermeld in artikel 6.11 onverlet.

Artikel 8 – Betaling

8.1. De Cliënt dient voor de betaling van de door de Cliënt verschuldigde bedragen toestemming te verlenen voor één of meer automatische incasso’s.

8.2. AlroMedia is gerechtigd om voorafgaande aan het begin van de looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement), en in geval van verlenging van de lease-overeenkomst (Abonnement) voorafgaande aan de periode van verlenging, vooruit te factureren over de gehele nog te verstrijken looptijd.

8.3. Betaling dient uiterlijk door AlroMedia te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn voor betaling, waarna wettelijke rente over het betreffende bedrag verschuldigd is. De Cliënt dient er voor zorg te dragen dat de door hem ter incasso opgegeven rekening te allen tijde voldoende saldo bevat om de incasso’s van AlroMedia mogelijk te maken.

8.4. Indien AlroMedia er niet in slaagt om binnen 14 dagen na factuurdatum de verschuldig-de bedragen te incasseren, zal AlroMedia de Cliënt daarvan mededeling doen doormiddel van een betalingsherinnering. Indien AlroMedia het verschuldigde bedrag, inclusief rente en eventuele administratiekosten, niet binnen 5 werkdagen na deze mededeling heeft ontvangen, is AlroMedia gerechtigd om zonder nadere aankondiging tot het treffen van rechtsmaatregelen over te gaan. AlroMedia is gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de Cliënt te brengen.

8.5. De Cliënt is niet gerechtigd de vorderingen van AlroMedia op de Cliënt te verrekenen met vorderingen van Cliënt op AlroMedia, behoudens voor zover de Cliënt over een op tegenspraak gewezen (kort geding) vonnis beschikt dat de vordering van de Cliënt op AlroMedia, althans een voorschot daarop, toewijst. Het verrekeningsverbod geldt niet voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, tenzij AlroMedia de vordering gemotiveerd betwist binnen één maand na ontvangst van de mededeling tot verrekening.

8.6. Indien de Cliënt niet tijdig betaalt is AlroMedia gerechtigd de eventueel van het Pakket deel uitmakende registratie van internetdomeinnamen op naam van AlroMedia te laten overschrijven. Voor zover vereist zijn de ondertekende AV de akte daartoe. Voor het wederom op naam van de Cliënt zetten van de internetdomeinnamen is de Cliënt gehouden tot betaling van de openstaande facturen, alsmede tot betaling van een vergoeding voor administratie- en kantoorkosten van EUR 150,– (zegge: honderdvijftig euro) per geregistreerde internetdomeinnaam. Indien de Cliënt niet binnen drie maanden na het op naam zetten van de internetdomeinnamen deze weer op zijn naam heeft laten zetten door het voldoen aan de gestelde voorwaarden, is AlroMedia gerechtigd de registratie van de internetdomeinnamen op te heffen dan wel over te doen aan een derde.

Artikel 9 – Sancties

9.1. Iedere keer dat de Cliënt in strijd handelt met artikel 6.6,7,11 en 13 van de AV, verbeurt de Cliënt daarmee aan AlroMedia een direct opeisbare boete van EUR 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. De Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de aan hem door AlroMedia verschafte gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang die daarmee verkregen wordt, zelfs in het geval de Cliënt van dat gebruik en/of toegang niet op de hoogte is.

10.2. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van AlroMedia uitgesloten, behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald.

10.3. AlroMedia is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen:

a. indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, is AlroMedia aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van AlroMedia op grond van de polis van AlroMedia uitkeert, zij het met een maximum van EUR 1.250.000.00 per gebeurtenis;
. indien het schade betreft aan zaken van de Cliënt, zal AlroMedia de herstel- en vervangingskosten vergoeden, zij het tot een maximum gelijk aan hetgeen AlroMedia in het betreffende jaar aan de Cliënt factureert op grond van de lease-overeenkomst (Abonnement).

10.4. De Cliënt zal AlroMedia vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die verband houdt met de uitvoering van de lease-overeenkomst (Abonnement). Deze vrijwaring ziet niet op schade die op grond van dit artikel voor rekening komt van AlroMedia.

10.5. De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel gelden niet in geval van opzet of grove schuld van AlroMedia of haar beleidsbepalers.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1. De lease-overeenkomst (Abonnement) strekt niet tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die AlroMedia aanwendt of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de lease-overeenkomst (Abonnement).

11.2. De intellectuele eigendomsrechten van alle door AlroMedia aan de Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur en gegevens berusten bij AlroMedia of de derde(n) die AlroMedia heeft(hebben) gemachtigd de programmatuur en de gegevens aan de Cliënt ter beschikking te stellen. De Cliënt verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur en de gegevens. Deze gebruiksrechten zijn beperkt tot het doel waarvoor de programmatuur en de gegevens zijn verstrekt en eindigen zodra de lease-overeenkomst (Abonnement) eindigt.

11.3. In geval een derde jegens de Cliënt op enigerlei wijze claimt rechten op de ter beschikking gestelde programmatuur en gegevens te hebben, dient de Cliënt AlroMedia hierover onverwijld volledig te informeren en de betreffende derde te wijzen op de rechten van AlroMedia.

Artikel 12 – Koop op afstand

12.1. De lease-overeenkomst (Abonnement) kan door de Cliënt, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden ontbonden lease-overeenkomst (Abonnement)ig de bepalingen van artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt onder meer in dat de Cliënt alsdan het recht heeft om binnen zeven werkdagen na de ontvangst van het Pakket de lease-overeenkomst (Abonnement) zonder opgave van redenen te ontbinden. Voorts betekent dit dat voor zover AlroMedia niet voldaan mocht hebben aan de eisen van artikel 7:46c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, deze termijn drie maanden bedraagt na ontvangst van het Pakket. Ook betekent dit dat als AlroMedia binnen deze drie maanden alsnog aan de eisen van artikel 7:46c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voldoet, de Cliënt het recht heeft om binnen zeven dagen na het alsnog voldoen aan die eisen de lease-overeenkomst (Abonnement) zonder opgave van redenen te ontbinden.

12.2. In het geval de Cliënt tot ontbinding als bedoeld in het vorig artikellid overgaat, dient de Cliënt het Pakket aan AlroMedia te retourneren in de staat waarin hij hem heeft ontvangen. Het Pakket, voor zover dit uit zaken bestaat, dient te worden geretourneerd op het adres: AlroMedia, Gestelsestraat 36 5582 HJ Waalre,  tenzij AlroMedia aangeeft de zaken op te zullen halen. De kosten van verzending komen voor rekening van de Cliënt.

12.3. De Cliënt kan geen gebruik maken van het recht de lease-overeenkomst (Abonnement) te ontbinden, voor zover deze ziet op onderdelen van het Pakket die:

. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt (zoals inter-netdomeinnamen);
. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
. snel kunnen bederven of verouderen;
. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Cliënt hun verzegeling heeft verbroken;
. van kranten en tijdschriften.

Artikel 13 – Upgraden en downgraden van het Pakket

13.1. Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) wenst over te stappen naar een gelijksoortig Pakket met een hoger tarief (upgraden), kan AlroMedia een verzoek daartoe tussentijds inwilligen. AlroMedia is nimmer verplicht met upgraden in te stemmen. Van-af het moment van terbeschikkingstelling van het nieuwe Pakket zullen de nieuwe tarieven en voorwaarden voor het nieuwe Pakket gelden, zij het dat de geldende looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) wordt gehandhaafd.

13.2. Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) wenst over te stappen naar een gelijksoortig Pakket met een lager tarief (downgraden), kan AlroMedia een verzoek daartoe tussentijds inwilligen. AlroMedia is nimmer verplicht met downgraden in te stemmen De geldende looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) wordt bij downgraden gehandhaafd, terwijl de lagere tarieven eerst zullen gelden vanaf het moment van verlenging van de geldende looptijd als bedoeld in artikel 4.2 van de AV. Een verzoek tot downgraden dat de Cliënt doet voorafgaande aan een stilzwijgende verlenging van de lease-overeenkomst (Abonnement), maar in de periode dat tijdige opzegging als bedoeld in artikel 4.2 van de AV niet meer mogelijk is, zal door AlroMedia nimmer in behandeling behoeven te worden genomen.

13.3. De Cliënt kan zich er slechts op beroepen dat een Pakket gelijksoortig is voor zover AlroMedia zulks schriftelijk aan de Cliënt heeft aangegeven.

13.4. Indien de Cliënt wenst over te stappen naar een Pakket dat niet gelijksoortig is en de Cliënt wenst dat het oude Pakket komt te vervallen, dient zij AlroMedia daartoe een verzoek te doen. Een dergelijke afspraak kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. Indien partijen een dergelijke lease-overeenkomst (Abonnement) niet sluiten, zal de Cliënt, onafhankelijk van de vraag of hij het oude Pakket nog gebruikt, de daarvoor verschuldigde tarieven tot het einde van de looptijd van de betreffende lease-overeenkomst (Abonnement) verschuldigd blijven.

Artikel 14 – Wijziging AV

14.1. AlroMedia is gerechtigd om de AV gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst (Abonnement) te wijzigen.

14.2. De gewijzigde AV zijn van toepassing op de lease-overeenkomst (Abonnement) 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1. De lease-overeenkomst (Abonnement), de AV en de Bijlagen vormen de gehele en volledige lease-overeenkomst (Abonnement) tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van de lease-overeenkomst (Abonnement). Alle dienaangaande aan de lease-overeenkomst (Abonnement) voorafgaande gevoerde correspondentie, communicatie en gemaakte afspraken vervallen met het sluiten van de lease-overeenkomst (Abonnement).

15.2. Voor zover toepasselijke bepalingen strijdig zijn, prevaleren de bepalingen uit de documenten die in de volgende rangorde eerder worden genoemd boven de documenten die later worden genoemd:

0. de lease-overeenkomst (Abonnement);
0. de AV;
0. de bijlagen bij de lease-overeenkomst (Abonnement);
0. de Bijlagen.

15.3. Indien sprake is van meer dan één bijlage bij de lease-overeenkomst (Abonnement) of meer dan één Bijlage, geldt de volgende rangregeling bij onderlinge strijdigheid tussen die bijlagen bij de lease-overeenkomst (Abonnement) of tussen die Bijlagen:

0. de lager genummerde bijlagen of Bijlagen prevaleren boven de hoger genummerde bijlagen of Bijlagen (bijvoorbeeld: bijlage A prevaleert boven bijlage B, en Bijlage I prevaleert boven Bijlage II);
0. indien geen sprake is van nummering, prevaleren de bijlagen of Bijlagen die in het document waarin zij van toepassing zijn verklaard eerder worden genoemd boven de bij-agen of Bijlagen die in het document waarin zij van toepassing zijn verklaard later worden genoemd.

15.4. Het is de Cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlroMedia enig recht en/of verplichting die cliënt heeft op grond van de lease-overeenkomst (Abonnement) aan een derde over te dragen.

15.5. Indien AlroMedia op grond van de lease-overeenkomst (Abonnement) (of de wet) de uitvoering van de lease-overeenkomst (Abonnement) met recht staakt (waaronder opschort), blijven de vergoedingen die door de Cliënt aan AlroMedia verschuldigd zou zijn in het geval de uitvoering niet gestaakt zou zijn, onverminderd verschuldigd.

15.6. Waar in de lease-overeenkomst (Abonnement) en/of de AV boetes en/of andere sancties worden gesteld op gedragingen van de Cliënt, laten deze boetes en andere sancties de rechten van AlroMedia onverlet, waaronder met name de rechten van AlroMedia op schadevergoeding en nakoming.

15.7. Op alle rechtsverhoudingen waarop de AV van toepassing zijn, waaronder met name de lease-overeenkomst (Abonnement), is Nederlands recht van toepassing.

15.6. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te “s Hertogenbosch, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen aan een dergelijke forumkeuze in de weg staan.

Top